Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Orgány obce

Pravomoce starosty a místostarosty obce dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších úprav:

Starosta zastupuje obec navenek.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

Starosta

 1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),

 2. plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,

 3. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,

 4. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

 5. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,

 6. zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,

 7. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,

 8. plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,

 9. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).

V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu.

Pravomoce rady obce dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších úprav:

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě obce je vyhrazeno:

 1. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,

 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),

 3. rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,

 4. vydávat nařízení obce,

 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,

 6. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),

 7. na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,

 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

 9. kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,

 10. stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,

 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,

 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,

 13. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,

 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

 15. schvalovat organizační řád obecního úřadu,

 16. plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Pravomoce zastupitelstva obce dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších úprav:

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

 1. schvalovat program rozvoje obce,

 2. schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,

 3. zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

 4. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

 5. rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,

 6. delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

 7. navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

 8. vydávat obecně závazné vyhlášky obce,

 9. rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

 10. navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,

 11. určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,

 12. zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

 13. volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

 14. stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,

 15. zřizovat a zrušovat obecní policii,

 16. rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

 17. rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

 18. udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

 19. stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

 20. rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,

 21. rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,

 22. plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

 1. nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

 2. poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

 3. poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

 4. uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,

 5. peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,

 6. vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

 7. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

 8. dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

 9. postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

 10. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,

 11. zastavení nemovitých věcí,

 12. vydání komunálních dluhopisů.

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E