Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

O obci

krajinaPetrovice u Karviné leží u státní hranice mezi Českou republikou a Polskem v nadmořské výšce 225 metrů. Celková rozloha obce je 2 047 hektarů a k 1.1.2007 v ní žilo 4 460 obyvatel.

Skládá se ze čtyř částí – bývalých samostatných obcí: Petrovic, Dolních Marklovic, Závady a Prstné. Během minulého období byly několikrát samostatné, několikrát sloučeny. K současnému spojení došlo v roce 1952, a to pod názvem Petrovice u Karviné.

První zprávy o Petrovicích pocházejí z roku 1305 a jsou zaznamenány v listině tehdejšího
biskupa Henryka z Vrbna.

09Prošly zajímavým vývojem i z hlediska státního, protože patřívaly Polsku, Království českému, byly součástí Rakousko-Uherska a dnešní začlenění jim určila mezinárodní arbitráž v roce 1920.

Název Petrovice je vykládán dvěma způsoby. Odvozením od symbolu na staré pečeti obce – sv. Petra s klíči a druhá verze vychází z výkladu, že osadu založil Petr, zakladatel rodu, jehož potomci byli zváni Petrovici.

Petrovicemi u Karviné protékají tři řeky – v Prstné je to říčka Šotkůvka, druhou řekou je Petrůvka, která protéká všemi částmi obce kromě Prstné a v Závadě se vlévá do třetí, největší řeky v obci, do řeky Olše. Kromě tří řek je na území obce mnoho rybníků a rybníčků, šest kulturních památek, sedm památných stromů. Obec je známá jako železniční uzel evropského významu. Vedle železničního hraničního přechodu jsou zde ještě další dva silniční přechody do Polské republiky,  a to v Dolních Marklovicích, který je frekventovanější, a v Závadě. Cestovní ruch je živý, přispívají k němu i cyklistické stezky, které obcí vedou. Železniční stanice v Petrovicích u Karviné je výchozím místem, odkud začíná II. železniční koridor směřující do Břeclavi. Ten byl od roku 1996 výrazně zmodernizován.

05V obci je několik ubytovacích zařízení. Největším z nich je Hotelový dům v Dolních Marklovicích. Ten ovšem není určen turistům, ale slouží především OKD, a.s., Dolu ČSA k ubytování přechodných pracovníků – zejména občanů Polské republiky. Dále nabízí ubytovací kapacity hotel Dakol v Petrovicích a Lovecký zámeček v Prstné.

K významnějším podnikům v obci patří: Bekaert, s.r.o., jenž vyrábí ocelová vlákna – výztuž do betonu. EQUUS, s.r.o. – agrotechnický areál s velkými sklady. O zemědělskou půdu se starají tři zemědělské farmy. Dále v Petrovicích u Karviné působí pískovna, balírna kávy, prodejna stavebního materiálu, čerpací stanice pohonných hmot. Po roce 1989 v obci vzniklo několik řemeslnických a opravárenských dílen a značný počet obchodů především s potravinářským zbožím. Z řady restaurací a pohostinství uvádíme Švýcarský dům v horní části Dolních Marklovic, hotel Dakol v Petrovicích a Zámeckou vinárnu v Prstné.

Návštěvníci u nás obdivují i dřevěný kostelík Nanebevstoupení Páně z roku 1739 v Dolních Marklovicích a prstenský zámeček.

O zdraví se v obci starají ordinace praktického lékaře, dětské lékařky, dvě zubní včetně zubní laboratoře a lékárna.

03

Objekty sociální péče jsou prezentovány domy s pečovatelskou péčí a azylovým domem Sára pro matky s dětmi.

Vzdělání zajišťuje Základní škola a Mateřská škola, jež má tři budovy mateřských škol a tři budovy základní školy (v jednotlivých částech obce) a dále soukromé Střední odborné učiliště Dakol, jež od školního roku 2004/2005 provozuje i Vyšší odbornou školu.

K vybavenosti Petrovic u Karviné patří i obecní knihovna, pošta, dva hasičské sbory a další.

Největší kulturní akcí každého roku je Obecní slavnost, pořádá se na počest podpisu dohody o příhraniční spolupráci mezi Petrovicemi u Karviné (ČR) a Godowem (PR), uzavřená dne 16. září 1995. Spolupráce probíhá mezi obecními úřady, školami, hasiči, důchodci, sportovci. Kontakty jsou ofi ciální i neformální a stmelují obyvatele obou vesnic.

motorkosPetrovice u Karviné jsou známy každoročním pořádáním Petrovické kotliny – mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu. Konají se zde také závody evropského charakteru.

Od roku 1995 mají Petrovice u Karviné svůj obecní znak. Představuje v zeleném štítě dva zlaté zkřížené klíče, provázené čtyřmi stříbrnými hvězdami.

Rok 2005 byl pro Petrovice u Karviné rokem jubilejním. Obec oslavila 700. výročí svého vzniku.

K tomuto výročí vydala knihu pod názvem Petrovice u Karviné – 700 let od první písemné zmínky, jejíž autorkou je PhDr. Irena Hajzlerová, ředitelka Státního okresního archivu v Karviné.

Již Julius Bayer v Pamětihodnostech města Fryštátu o Petrovicích a okolí napsal:

„Kraj je to přepůvabný. Oku se rozvine nádherný obraz. Dohlédneme na krajinu pruskou, v dálce zřetelně spatříme i starobylý Fryštát. Poutník i přítel přírody opouští tento kraj spokojen. V duši má pohodu, v srdci mu zůstává vroucí vztah a v oku půvab krajiny. Každý se zde rád vrací.“

znak znak

Základní demografické údaje obce Petrovice u Karviné

Velikost obce

 • Rozloha: 2047 ha
 • Zemědělská půda: 1286 ha
 • Lesní půda: 333 ha
 • Vodní plochy: 93 ha
 • Zastavěné plochy: 64 ha
 • Ostatní plocha: 271 ha

Obyvatelstvo

Počet občanů obce Petrovice u Karviné k 31. 12. 2018 

 • (bez cizinců): 4871
 • z toho muži: 2397            
 • ženy: 2474    
 • Přihlášeno obyvatel během roku 2018: 194 občanů
 • Odhlášeno obyvatel během roku 2015: 197 občanů
 • narozeno: 39 dětí (děvčat 22, chlapců 17)
 • zemřelo: 45 občanů (24 mužů a 21 žen)

Obyvatelstvo dle jednotlivých katastrů

 • Petrovice u Karviné: 2194
 • Dolní Marklovice: 1321
 • Závada: 771
 • Prstná: 585

Představujeme Vám první obecní symboly obcí Petrovice, Dolní Marklovice, Závada a Prstná. Tyto obce byly v minulosti několikrát spojeny,  několikrát byly obcemi samostatnými. V roce 1952 byly sloučeny pod názvem Petrovice u Karviné

Název Petrovice je vykládán dvěma způsoby.Odvozením od symbolu na staré pečeti obce - svatého Petra s klíči - a druhá verze vychází z toho, že osadu založil Petr, zakladatel rodu, jehož potomci byli zváni Petrovici

znak  Symbol obce Petrovice

znak Symbol obce Marklovice

znak Symbol obce Závada

znak Symbol obce Prstná

V roce 1995 se rozhodli členové Obecního zastupitelstva, že nechají vytvořit nový návrh na obecní znak a prapor. Návrh zhotovil Jan Tejkal z Ostravy. Svatý Petr, který byl na původním znaku, byl nahrazen svým atributem - tj.klíči a mezi těmito dvěma zkříženými klíči byly umístěny čtyři hvězdy symbolizující čtyři integrované obce - Petrovice, Dolní Marklovice, Závadu a Prstnou. Parlamentní výbor pro heraldiku na svém zasedání 9. listopadu 1995 projednal a schválil novou symboliku obce Petrovice u Karviné. Oficiální popis znaku obce zní: v zeleném štítě zlaté zkřížené klíče provázené čtyřmi stříbrnými hvězdami. Popis praporu je následující: zelený list se žlutými zkříženými klíči, mezi nimi čtyři bílé šesticípé hvězdy. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Nové obecní symboly byly obci Petrovice u Karviné oficiálně uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.85 ze dne 12. ledna 1996 a na konci téhož měsíce převzal místostarosta obce Jiří Kubačka od předsedy Poslanecké sněmovny Milana Uhdeho příslušnou udělovací listinu.

znak Znak obce Petrovice u Karviné

dokument

Udělovací listina Parlamentu České republiky, předsedy Poslanecké sněmovny PhDr. Milana Uhdeho, ze dne 31. ledna 1996, na obecní znak a prapor.

Pohledy do Petrovic u Karviné

publikace

25 let spolupráce družebních obcí Petrovic u Karviné a Godowa

publikace

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E