Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Zavedení doručovací adresy

Zavedení adresy pro doručování písemností do evidence obyvatel

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel.

Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších přepisů může občan požádat o zavedení (změnu, zrušení) doručovací adresy do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému obyvatel ve formátu:

  • adresa v České republice
  • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa
  • adresa mimo území České republiky
  • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemá-li občan zpřístupněnu datovou schránku.

01. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

02. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit:

Adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

  • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
  • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Formulář "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici na přepážce evidence obyvatel, případně je ke stažení "zde".

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.

04. Jaké jsou v této životní situaci správní poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

05. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

06. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obecní úřad Petrovice u Karviné, evidence obyvatel, ohlašovna

Petrovice u Karviné č.p. 251, 73572 Petrovice u Karviné

Kancelář číslo 5

Edita Winkler, telefon +420 558 848 054

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E