Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba poskytovaná Obcí Petrovice u Karviné je terénní sociální službou.

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.

Cíl pečovatelské služby

 • Udržet uživatele v jeho přirozeném prostředí
 • Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti uživatelů služby
 • Motivovat uživatele služby k samostatné činnosti, které povede k zachování schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost

Cílová skupina

Pečovatelská služba je určena seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu. Seniorům starším 65 let, kteří žijí v domech s pečovatelskou službou nebo kteří žijí ve vlastní domácnosti (osamělí, bezdětní).

Pečovatelská služba se neposkytuje

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování této služby
 • Při plném obsazení kapacity

Způsob realizace poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou v Dolních Marklovicích čp. 144, 145, 146 a mimo tyto domy v domácnostech osob.

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti občana. Její součásti je vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. Žádost se podává na předepsaném tiskopise u Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné nebo ji lze zaslat prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu.

Kontaktní adresa:    

Obec Petrovice u Karviné

Pečovatelská služba

735 72 Petrovice u Karviné č. 251

Je vedena evidence osob žádajících o zavedení pečovatelské služby. Zájemce o službu je do této evidence zařazen na základě písemné žádosti o poskytnutí pečovatelské služby. V případě, že splňuje podmínky pro zavedení služby a umožňuje to kapacita poskytovatele, je s ním po provedeném šetření uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Smlouvu o poskytování pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem lze uzavřít na dobu určitou i na dobu neurčitou.  

Pečovatelská služba je financována z rozpočtu Obce Petrovice u Karviné a je určena  občanům, kteří si z důvodu snížené soběstačnosti nemohou uvedený úkon zajistit.

Žadatel o pečovatelskou službu poskytne pověřenému pracovníkovi sociální služby základní údaje o své osobě. Na základě těchto informací pomůže klíčový pracovník žadateli o službu formulovat jeho osobní cíle a vypracuje individuální plán péče o jeho osobu.

Dokumenty ke stažení:

Rozvoz obědů

 • Rozvoz obědů je zajišťován denně v době od 10.15 do 13.30 hodin.
 • Cena za jeden oběd je 82,- Kč (Dodavatel – Lázně Darkov a.s. je oprávněn navrhnout úpravu ceny obědů, o této skutečnosti vyrozumí odběratele Obec Petrovice u Karviné, Pečovatelskou službu).
 • Úhrada za dovoz (donášku) oběda do domácnosti uživatele je dána platným sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby.
 • Uživatelé mají od pondělí do pátku možnost výběru ze 4 jídel.

S osobami, které mají zájem o dovoz obědů, je mimo Smlouvy o poskytování pečovatelské služby uzavírána také Smlouva o výpůjčce termojídlonosičů, které jsou majetkem Obce Petrovice u Karviné.

Odběr obědů je smluvně zajištěn u:  

Lázně Darkov, a.s.

Čsl. Armády 2954/2

733 12 Karviná-Hranice

Rozvoz obědů do domácnosti uživatelů zajišťuje Pečovatelská služba Obce Petrovice u Karviné a to jedním automobilem.

Základní sociální poradenství

pracovnice sociálního úseku Obce Petrovice u Karviné poskytuje občanům základní sociální poradenství, formou pomoci hledat řešení jejich nepříznivé sociální situace a to zejména:

 • Poskytnutím informací, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
 • Poskytnutím informací o jiných formách pomoci než jsou sociální služby.
 • Poskytnutím informací o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociální služby.
 • Poskytnutím informací o možnostech pomoci a podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o osobu vyžadující pomoc. (instituce)

Informace

Předpověď počasí

Počasí Petrovice u Karviné

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší

Povodňový systém

Povodňový systém

Synergie

Synergie

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E