Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba poskytovaná Obcí Petrovice u Karviné je terénní sociální službou.

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.

Cíl pečovatelské služby

 • Udržet uživatele v jeho přirozeném prostředí
 • Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti uživatelů služby
 • Motivovat uživatele služby k samostatné činnosti, které povede k zachování schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost

Cílová skupina

Pečovatelská služba je určena seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu. Seniorům starším 65 let, kteří žijí v domech s pečovatelskou službou nebo kteří žijí ve vlastní domácnosti (osamělí, bezdětní).

Pečovatelská služba se neposkytuje

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování této služby
 • Při plném obsazení kapacity

Způsob realizace poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou v Dolních Marklovicích čp. 144, 145, 146 a mimo tyto domy v domácnostech osob.

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti občana. Její součásti je vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. Žádost se podává na předepsaném tiskopise u Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné nebo ji lze zaslat prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu.

Kontaktní adresa:    

Obec Petrovice u Karviné

Pečovatelská služba

735 72 Petrovice u Karviné č. 251

Je vedena evidence osob žádajících o zavedení pečovatelské služby. Zájemce o službu je do této evidence zařazen na základě písemné žádosti o poskytnutí pečovatelské služby. V případě, že splňuje podmínky pro zavedení služby a umožňuje to kapacita poskytovatele, je s ním po provedeném šetření uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Smlouvu o poskytování pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem lze uzavřít na dobu určitou i na dobu neurčitou.  

Pečovatelská služba je financována z rozpočtu Obce Petrovice u Karviné a je určena  občanům, kteří si z důvodu snížené soběstačnosti nemohou uvedený úkon zajistit.

Žadatel o pečovatelskou službu poskytne pověřenému pracovníkovi sociální služby základní údaje o své osobě. Na základě těchto informací pomůže klíčový pracovník žadateli o službu formulovat jeho osobní cíle a vypracuje individuální plán péče o jeho osobu.

Dokumenty ke stažení:

Rozvoz obědů

 • Rozvoz obědů je zajišťován denně v době od 10.15 do 13.30 hodin.
 • Cena za jeden oběd je 82,- Kč (Dodavatel – Lázně Darkov a.s. je oprávněn navrhnout úpravu ceny obědů, o této skutečnosti vyrozumí odběratele Obec Petrovice u Karviné, Pečovatelskou službu).
 • Úhrada za dovoz (donášku) oběda do domácnosti uživatele je dána platným sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby.
 • Uživatelé mají od pondělí do pátku možnost výběru ze 4 jídel.

S osobami, které mají zájem o dovoz obědů, je mimo Smlouvy o poskytování pečovatelské služby uzavírána také Smlouva o výpůjčce termojídlonosičů, které jsou majetkem Obce Petrovice u Karviné.

Odběr obědů je smluvně zajištěn u:  

Lázně Darkov, a.s.

Čsl. Armády 2954/2

733 12 Karviná-Hranice

Rozvoz obědů do domácnosti uživatelů zajišťuje Pečovatelská služba Obce Petrovice u Karviné a to jedním automobilem.

Základní sociální poradenství

pracovnice sociálního úseku Obce Petrovice u Karviné poskytuje občanům základní sociální poradenství, formou pomoci hledat řešení jejich nepříznivé sociální situace a to zejména:

 • Poskytnutím informací, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
 • Poskytnutím informací o jiných formách pomoci než jsou sociální služby.
 • Poskytnutím informací o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociální služby.
 • Poskytnutím informací o možnostech pomoci a podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o osobu vyžadující pomoc. (instituce)

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E